Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o.


LINKI


Rozmiar:5963 bajtów

Inwestycje w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Projektu: "Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi"

W dniu 15-05-2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu:
"Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi"
ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II, "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
NFOŚiGW reprezentowali: Ewa Teresa Kamieńska - Pełnomocnik Dyrektora Departamentu Ochrony Wód oraz Janusz Topolski - Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego, a Beneficjenta - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. reprezentowała Krystyna Babirecka - Prezes Zarządu. Podpisane umowy nastąpiło w obecności Pana Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka.


Rozmiar: 42829 bajtów

ZAKRES DOFINANSOWANIA
 • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 9.538.504,85 PLN
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 5.868.262,11 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 4.988.022,79 PLN.


 • W dniu 18 lutego 2019 roku został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres dofinansowania projektu. Planowany całkowity koszt realizacji projektu po rozszerzeniu wynosi: 16.866.367,14 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 10.333.408,43 PLN, a wartość udzielonego dofinansowania na realizację projektu wynosi: 8.783.397,16 PLN.

  Rozmiar: 42829 bajtów

  ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
  Niniejszy projekt ma charakter domykający uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Malborka i obejmuje wykonanie następujących prac przez PWiK Sp. z o.o.:
 • budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach S. Dygata, W. Broniewskiego, Polna, K.I. Gałczyńskiego, W. Pola, J. Tuwima o długości 2,57 km;
 • budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej o długości 0,47 km;
 • przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego o długości 1,87 km;
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dębowa, Różana, Czereśniowa, Kwiatowa o długości 0,98 km;
 • przebudowę i rozbudowę monitoringu przepompowni ścieków w ramach wdrażania inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi;

 • przez NOGAT Sp. z o.o. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi:
 • Zadanie 6a Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB. 9A i 9B;
 • Zadanie 6b Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi.

 • Zadanie związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego zostało zrealizowane w 2015 roku. W roku 2016 zrealizowano budowę wodociągu w kwartale ulic Czereśniowa oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej. Obecnie realizowane jest zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wielbark, które zostanie zakończone do końca września br. Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków potrwają do końca 2019 roku.  UWAGA
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:
  a) e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub
  b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.  Rozmiar:5963 bajtów

  Dofinansowanie przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Gdańsku

  W dniu 17 listopada 2014 roku został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres projektu o zadanie: "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Chrobrego w Malborku". Zadanie polegać będzie na wybudowaniu nowej sieci wodociągowej w ul. Chrobrego (od ulicy Sikorskiego do kanału Ulgi) z rur żeliwa sferoidalnego, oraz wybudowaniu przyłączy wodociągowych z rur PE wraz ze studzienkami wodomierzowymi.
  Planowany całkowity koszt realizacji projektu po rozszerzeniu wynosi: 3.063.938,74 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2.330.098,38 PLN , a wartość udzielonego dofinansowania na realizację projektu wynosi: 1.980.583,62 PLN
  Zakończenie wykonania całości projektu planowane jest do dnia 30 września 2015 r.


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku buduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie ulic Chodkiewicza, Chrobrego i Pl. Waryńskiego. Prace są konsekwencją podpisanej w dn.10.03.2014r. Umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


  Tablica informacyjna
  Powstają nowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach, gdzie ich do tej pory w ogóle nie było. Potrzeba takich inwestycji jest rzeczą bezdyskusyjną. Mieszkańcy tych ulic wreszcie dorównają komfortem życia do pozostałych mieszkańców miasta. Planowana zaś do przebudowy sieć wodociągowa jest bardzo stara i awaryjna, więc również bardzo potrzebna. Inwestycje cieszą nie tylko inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ale przede wszystkim mieszkańców tej części miasta oraz władze miasta. Burmistrz p. Andrzej Rychłowski wyraża zadowolenie, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym miejska Spółka może realizować inwestycje od lat oczekiwane przez miasto i mieszkańców. To przede wszystkim eliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, ale również podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców, na czym Burmistrzowi szczególnie zależy.
  Zadanie zostało zakwalifikowane do najwyższego poziomu dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacja sfinansuje aż 85% kosztów kwalifikowanych. Biorąc pod uwagę fakt, że wartość całego zadania to ok. 3,2 mln zł - takie dofinansowanie jest dla Miasta rzeczą wyjątkowo korzystną. Dlatego, zdaniem Prezesa PWiK Krystyny Babireckiej, warto i trzeba dołożyć wszelkich starań, by te pieniądze wykorzystać celowo. A cel jest bardzo słuszny - doprowadzić cywilizację w miejsca, gdzie jej nie ma.
  W ramach swoich ustawowych zadań PWiK może budować sieć kanalizacyjną jedynie do pierwszej studzienki za granicą każdej działki. Doprowadzenie sieci od tej studzienki do poszczególnych domów pozostanie obowiązkiem każdego mieszkańca. Jest to kwestia bardzo ważna, ponieważ dopiero wtedy inwestycja uznana zostanie za zakończoną. W przypadku niezrealizowania tego warunku nie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, a przyznane dofinansowanie będzie musiało być zwrócone. W związku z tym PWiK już dziś apeluje do wszystkich mieszkańców o planowanie i budowę własnych przyłączy. Ustawodawca jednoznacznie stwierdza, że jeśli w danej ulicy jest wybudowana sieć kanalizacyjna, to wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego
  A podłączyć się warto.
 • Ze względów ekonomicznych
 • Średnia ilość ścieków wytworzona przez jedna osobę w miesiącu wynosi ok. 3 m3. Przy cztero osobowej rodzinie daje to 12 m3 ścieków miesięcznie. Koszt wywozu 1 m3 nieczystości płynnych w Malborku wynosi brutto 24 zł, co przy 12 m3 w miesiącu daje kwotę 288,00 zł, a w roku 3456,00 zł. Odprowadzenie tej samej ilości ścieków powstałych w gospodarstwie domowym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przy koszcie odprowadzenia 1 m3 ścieków wynoszącym 5,25 zł, daje kwotę brutto wynoszącą 63 zł miesięcznie i 756 zł rocznie. Zatem roczna oszczędność dla czteroosobowej rodziny z tytułu podłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2700 zł.
 • Ze względów ekologicznych
 • Chronisz środowisko naturalne w swoim otoczeniu. Podłączając nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej powodujesz, że nawet najmniejsza ilość ścieków nie dostanie się do gruntu. Stare szamba nie zabezpieczają przed infiltracją zanieczyszczeń do gruntu wokół Twojej nieruchomości, do wód powierzchniowych i gruntowych.
 • Ze względu na komfort i wygodę
 • Wraz z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej kończą się kłopoty z przepełnionym szambem, ustalaniem terminu i oczekiwaniem na przyjazd pojazdu asenizacyjnego. To również koniec z uciążliwością towarzyszącą opróżnianiu szamba - nieprzyjemnym zapachem i hałasem.  10 Marca 2014 roku podpisanie umowy o dofinansowanie.
  W dniu 10 marca prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. - Krystyna Babirecka i dyrektor ds. ekonomicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Ireneusz Michałkiewicz, w obecności burmistrza Malborka Andrzeja Rychłowskiego, miejskich radnych oraz mieszkańców, podpisali umowę o dofinansowanie projektu:

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku - II etap


  Rozmiar: 42829 bajtów
  Składanie podpisów pod umową

  Projekt polega na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego (długość 0,16 km), budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego i pl. Waryńskiego (długość 0,94 km) oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza (długość 0,52 km) w Malborku.
  Obecnie w ulicach, na którym prowadzona będzie inwestycja nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej, a planowana do przebudowy sieć wodociągowa jest przestarzała i awaryjna. Celem inwestycji jest zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i standardami w zakresie ochrony środowiska.
  Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko, dla Osi Piorytetowej I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.  Realizacja zadania p.n.: Zakup specjalnego, dwufunkcyjnego pojazdu, do ciśnieniowego czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych z systemem odzysku wody

  zostało


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. - otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie na realizację zadania p.n.: "Zakup pojazdu specjalnego dwufunkcyjnego do ciśnieniowego czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych z systemem odzysku wody" w wysokości 1.000.000, zł - co stanowi 73 % całkowitego kosztu zadania, który wynosi 1.362.000, zł. Pozostałą część kosztu zadania pokrywa przedsiębiorstwo z środków własnych.


  Pojazd specjalny dwufunkcyjny jest przeznaczony do czyszczenia sieci sanitarnych i deszczowych z wykorzystaniem systemu ciągłego odzysku wody. Budowa urządzenia pozwala na ciągłą pracę urządzenia bez konieczności częstych przejazdów w celu zrzutu odessanych nieczystości i uzupełnienia wody. Pozwala to na ograniczenie emisji spalin i hałasu związanych z przemieszczaniem się samochodu po terenie miasta. Ponadto dostosowanie obrotów silnika do zadanych parametrów pracy - zmniejsza straty paliwa spowodowane nieefektywną pracą. Pompy - wykorzystują silnik tylko w stopniu niezbędnym do wykonania danej pracy.  Popojazd specjalny KAISER Eco-Combi I


  Nowoczesny pojazd specjalny odznacza się również niską emisją hałasu do środowiska. Związane to jest z konstrukcją urządzenia i konstrukcją zainstalowanych pomp. Powoduje to tłumienie emisji hałasu w wyniku pracy pompy ssącej w otoczeniu płaszcza wodnego. Ponadto na wyciszenie pracy pojazdu wpływa w znacznym stopniu wyeliminowanie mechanicznych sposobów przenoszenia napędu na rzecz hydrauliki oraz dostosowanie obrotów silnika samochodu do zadanych parametrów pracy.

  Kolejną cechą urządzenia jest zastosowanie systemu ciągłego odzysku wody. Umożliwia to pracę urządzenia przez długi okres czasu bez konieczności uzupełniania wody czystej. Związane jest to z zastosowanym systemem filtrowania. Woda do płukania kanalizacji jest uzyskiwana poprzez przefiltrowanie odessanych mediów gdzie zanieczyszczenia zostają oddzielone i pozostają w zbiorniku nieczystości, natomiast uzyskana zawiesina (woda z drobnymi zanieczyszczeniami) jest ponownie wykorzystywana do płukania. W ten sposób osiągana jest oszczędność czystej wody. Rozwiązania techniczne pojazdu specjalnego dwufunkcyjnego upraszczają również gospodarowanie osadem. Uzyskany osad po odwodnieniu ma konsystencję stałą, co pozwala na zrzut nieczystości z pominięciem procesu oczyszczania ścieków.

  Na ograniczenie wpływu pojazdu na środowisko wpływa również wysoka sprawność pracy urządzenia. Duża wydajność przemiennika ciśnienia i pompy ssącej w połączeniu z możliwością jednoczesnego płukania kanalizacji i odsysania zanieczyszczeń pozwala na efektywne wykonanie pracy w skróconym czasie, a co za tym idzie pojazdy te spalają mniej paliwa potrzebnego do wyczyszczenia danego odcinka kanalizacji i mniej emitują zanieczyszczeń do środowiska.

  copyright by DM